Reklamacje

 

Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1348)

1. Reklamacja może być złożona w dowolnej Placówce Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju obsługującej Klientów:

a) w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)  na adres: Bank Spółdzielczy   w Jastrzębiu Zdroju,  44-330 Jastrzębie Zdrój ,  ulica  1 Maja 10 ;

b) ustnie – telefonicznie (tel. 32 4763067), albo osobiście do protokołu  podczas wizyty Klienta  w Placówce Banku;

c) w formie elektronicznej – na adres:  info@bsjastrzebie.pl.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną,                z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.

Więcej informacji - pobierz tutaj

Regulamin reklamacji