Reklamacje

Reklamacje

Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

1. Reklamacja może być złożona w dowolnej Placówce Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju obsługującej Klientów:

a) w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 t.j. z późn. zm.)  na adres: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju,  44-330 Jastrzębie Zdrój, ulica  1 Maja 10 ;

b) ustnie – telefonicznie (tel. 32 4763067), albo osobiście do protokołu  podczas wizyty Klienta  w Placówce Banku;

c) w formie elektronicznej – na adres:  info@bsjastrzebie.pl.

2. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.

3. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:
1)    odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi –do Zarządu Banku;
2)    skorzystania z instytucji Arbitra Bankowego Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3)    wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
4)    wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Jastrzębiu Zdroju do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju lub Sądu Okręgowego w  Gliwicach, w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.

Regulamin reklamacji
Informacja o zasadach rozpatrywania reklamacji
Formularz zgłoszenia reklamacji
Formularz zgłoszenia reklamacji karty