Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - Rachunek-Online
1
Rodzaje wniosków
2
Dane osobowe
3
Uzupełnienie wniosku
4
Potwierdzenie wniosku

Twoja relacja z Bankiem

Określ swój stosunek wobec Banku

Czy jesteś klientem naszego Banku?

Czy posiadasz Rachunek ROR?

Tak Nie

Numer rachunku

Numer PESEL:

Wstecz Dalej Wyślij wniosek

Rodzaje wniosku

Wybierz rodzaj wniosku zaznaczając minimum jedną pozycję

 • Otwarcie ROR
 • Limit w ROR
 • Wydanie karty płatniczej
 • Świadczenie usług za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych (CUI)
 • Uruchomienie usługi BS-SMS
 • Uruchomienie / zmiana usługi "Wyciągi na maila"
 • Uruchomienie usługi informacji telefonicznej na hasło
 • ProKonto - Rachunek Oszczędnościowy
Wstecz Dalej Wyślij wniosek

Dane osobowe wnioskodawcy

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Nazwisko rodowe matki

Data urodzenia

    

Miejsce urodzenia

Stan cywilny

PESEL

Seria i numer dowodu os.

Data wydania dowodu os.

Wydany przez

Adres zameldowania

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

  /  

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres zamieszkania / do korespondencji

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

  /  

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane kontaktowe wnioskodawcy

Telefon domowy

+48  

Telefon komórkowy

+48  

Adres e-mail

 

Zatrudnienie wnioskodawcy Osoba pracująca , Emeryt/Rencista , Uczeń/Student , Inne

   

Zawód wykonywany / stanowisko

Zakład pracy

Telefon do zakładu pracy

+48  

Kod pocztowy zakładu pracy

Miejscowość zakładu pracy

Ulica zakładu pracy

Nr domu / Nr lokalu

  /  

Okres pracy w obecnym zakładzie

   

Dodaj drugiego wnioskodawcę+

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Nazwisko rodowe matki

Data urodzenia

    

Miejsce urodzenia

Stan cywilny

PESEL

Seria i numer dowodu os.

Data wydania dowodu os.

Wydany przez

Adres zameldowania

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

  /  

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres zamieszkania / do korespondencji

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

  /  

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane kontaktowe wnioskodawcy (nieobowiązkowe)

Telefon domowy

+48  

Telefon komórkowy

+48  

Adres e-mail

 

Zatrudnienie wnioskodawcy Osoba pracująca , Emeryt/Rencista , Uczeń/Student , Inne

   

Zawód wykonywany / stanowisko

Zakład pracy

Telefon do zakładu pracy

+48  

Kod pocztowy zakładu pracy

Miejscowość zakładu pracy

Ulica zakładu pracy

Nr domu / Nr lokalu

  /  

Okres pracy w obecnym zakładzie

   
Wstecz Dalej Wyślij wniosek

Uzupełnienie wniosku

Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego / oszczędnościowo-rozliczeniowego

Rodzaj rachunku ROR

Jestem emerytem/rencistą

AMBITNY START ŻAK MOBILNY SENIOR PROFIT
EUR USD GBP

Udzielenie kredytu (limitu) w ROR

Kredyt w ROR udzielany jest wyłącznie w PLN i jest dostępny dla Wnioskodawców uzyskujących stałe miesięczne dochody w PLN. Maksymalna kwota limitu wynosi 2000zł, nie więcej jednak niż ½ wysokości stałych wpływów z tytułu wynagrodzenia bądź innych stałych świadczeń, których wysokość podana została w ust.1) przy czym limit udostępniony będzie po pierwszym wpływie z tytułu wpływów będących podstawą ustalenia kwoty limitu oraz warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę/ów znolności kredytowej.

Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji majątkowej Wnioskodawcy/ów

Numer rachunku

Stosunki majątkowe

Liczba osób w rodzinie wraz z wnioskodawcą

Miesięczny stały dochód netto

Miesięczne wydatki na utrzymanie
(czynsz, energia, woda, gaz)

Miesięczne raty z tytułu kredytów/pożyczek

Miesięczne inne stałe zobowiązania finansowe
(PKZP, alimenty, poręczenia itp.)

Liczba samochodów w rodzinie

marka rok produkcji nr rejestracyjny
marka rok produkcji nr rejestracyjny
marka rok produkcji nr rejestracyjny
 
  W stosunku do mnie: Nie toczy się postępowanie egzekucyjne Toczy się postępowanie egzekucyjne

Zobowiązuję/my się do wnoszenia na rachunek:

całości uzyskiwanych od miesiąca: , przy czym wpływ ten nastąpić powinien po dacie:
wynagrodzeń (świadczeń) miesięcznych w wysokości (kwota,waluta):
kwoty zadeklarowanej w wysokości (kwota,waluta):

Drugi wnioskodawca

Stosunki majątkowe

Liczba osób w rodzinie wraz z wnioskodawcą

Miesięczny stały dochód netto

Miesięczne wydatki na utrzymanie
(czynsz, energia, woda, gaz)

Miesięczne raty z tytułu kredytów/pożyczek

Miesięczne inne stałe zobowiązania finansowe
(PKZP, alimenty, poręczenia itp.)

Liczba samochodów w rodzinie

marka rok produkcji nr rejestracyjny
marka rok produkcji nr rejestracyjny
marka rok produkcji nr rejestracyjny
 
  W stosunku do mnie: Nie toczy się postępowanie egzekucyjne Toczy się postępowanie egzekucyjne

Wydanie karty płatniczej

Imię i nazwisko Posiadacza
rachunku/Użytkownika karty

(Dane zostały automatycznie pobrane z danych kontaktowych. Możesz je zmienić)

Numer rachunku

Rodzaj karty

Visa Classic Debetowa Junior , Visa Classic Debetowa z chipem , PayWave , Mastercard

Kwota limitu (inna niż standardowa)

A) gotówka: zł, B) bezgotówka:

Numer telefonu (w przypadku transakcji kartą przez internet)

Dodaj drugą kartę płatniczą+

Imię i nazwisko Posiadacza
rachunku/Użytkownika karty

(Dane zostały automatycznie pobrane z danych kontaktowych. Możesz je zmienić)

Rodzaj karty

   

Kwota limitu (inna niż standardowa)

A) gotówka: zł, B) bezgotówka:

Świadczenie usług za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych (CUI)

Wydanie

   

Identyfikator (ID)

   

Zlecenia dokonywane za pośrednictwem CUI realizowane będą do wysokości:

a) maksymalna suma zleceń na dzień:
b) maksymalna kwota jednego zlecenia (maksymalnie do wysokości salda / limitu dostepnego na rachunku):
Usługa zostanie udostępniona do rachunku numer:
Potwierdzenie numeru telefonu dla usługi poprzez aktywację kodem SMS: +48

Uruchomienie usługi BS-SMS w zakresie automatycznego powiadamiania o saldzie rachunku

Numer rachunku

Powiadomienie następuje

Zobowiązuję się i oświadczam, że niezwłocznie powiadomię Bank o zmianie numeru telefonu komórkowego, jego zgubieniu lub kradzieży. W przypadku nie powiadomienia Banku o zgubieniu lub kradzieży telefonu komórkowego, bądź użyczeniu telefonu osobie trzeciej, Bank nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji z tym związanej. Potwierdzenie numeru telefonu komórkowego dla usługi BS-SMS: +48

Uruchomienie / zmiana usługi "Wyciągi na maila"

Uaktywnienie / Zmiana

   

Numer rachunku

Adres e-mail do usługi

(Adres został automatycznie pobrany z danych kontaktowych. Możesz je zmienić)
  Zmiana hasła dostepu: TAK NIE

Uruchomienie usługi informacji telefonicznej na hasło

Numer rachunku

Hasło udostępnienia informacji

   

ProKonto - Rachunek Oszczędnościowy

Usługa ProKonto nie wymaga podania więcej informacji. Prosimy wybrać "Dalej".

Wstecz Dalej Wyślij wniosek

Informacje o wydatkach

Oświadczenia

 • 1.W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późn.zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z zawieraniem i wykonywaniem umów z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju., oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że: Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 10.

  TAK
 • 2.Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w Prawie bankowym. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

  TAK
 • 3.Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

  TAK
 • 4.Dobrowolnie wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2013r., poz.1422 j.t.).

  TAK
 • 5.Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z Arkuszem Informacyjnym Dla Deponentów

  TAK

Wybór placówki

Na jakiej placówce zamierza Pan/Pani podpisać umowę?

Dokumenty do pobrania

Tabela opłat i prowizji
Wstecz Dalej Wyślij wniosek

Proszę czekać, trwa wysyłanie wniosku...