Wykup wierzytelności

  • dyskonto weksli – udzielane jest na finansowanie należności potwierdzonej wekslem do czasu otrzymania kwoty weksla. Dyskonto weksli umożliwia wcześniejsze uzyskanie środków pieniężnych przez firmę, w sytuacji odroczonej płatności za sprzedane produkty, usługi i towary. Kredyt dyskontowy udzielany jest w formie linii dyskontowej dającej możliwości dyskontowania weksli wystawionych przez określone podmioty, w określonym czasie i do kwoty limitu określonego umową kredytową.
  • leasing - skup należności leasingowych w drodze wykupu wierzytelności Klienta za cenę uzgodnioną z Bankiem. Bank skupuje bezsporne oraz nie obciążone prawami na rzecz osób trzecich wierzytelności leasingowe. Wykup wierzytelności leasingowych odbywa się na podstawie umowy współpracy zwartej pomiędzy Bankiem a Finansującym.

Wysokość kredytu, prawne formy zabezpieczenia kredytu i terminy spłaty oraz inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku a Klientem.

Zapytaj o szczegóły