Udziały członkowskie

Członkiem Banku Spółdzielczego może być:

 • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz liczbę zadeklarowanych udziałów,
 • osoba prawna, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej nazwę, siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów i aktualny wypis z właściwego rejestru.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

Wymagane procedury

Członek Banku Spółdzielczego obowiązany jest wpłacić wpisowe:

 • w przypadku osoby fizycznej w wysokości 100,00 zł oraz posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.
 • w przypadku osoby prawnej w wysokości 300,00 zł oraz posiadać co najmniej pięć zadeklarowanych i wpłaconych udziałów w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.

  Wysokość jednego udziału członka wynosi 330 zł.

Prawa i obowiązki członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

 • do brania udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • do uzyskiwania od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • do zapoznawania się z treścią rocznych sprawozdań finansowych Banku Spółdzielczego oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grupy Członkowskiej,
 • do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 • do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia za wypowiedzeniem,
 2. wykreślenia z rejestru członków,
 3. wykluczenia,
 4. śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Dodatkowe informacje dotyczące udziałów członkowskich

 • udziały członkowskie nie są objęte gwarancjami bankowymi, w tym gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • na Udziałowcach spoczywa obowiązek pokrywania ewentualnych strat Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, do kwoty posiadanych udziałów,
 • istnieje ryzyko braku wypłat dywidendy lub okresowego wstrzymania wypłaty udziałów członkowskich.

Deklaracja przystąpienia - osoba prawna
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba prawna
Informacja dla Członków Banku Spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa)
Klauzula informacyjna dla Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Statut Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu ZdrojuZapytaj o szczegóły