Udziały członkowskie

Przystąp do prestiżowego grona udziałowców
instytucji finansowej posiadającej bogatą, ponad 120 letnią tradycję
świadczenia usług bankowych.

Udziały Członkowski

 Kto może zostać udziałowcem

Członkiem Banku Spółdzielczego może być:

 • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz liczbę zadeklarowanych udziałów,
 • osoba prawna, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej nazwę, siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów i aktualny wypis z właściwego rejestru.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

Wymagane Procedury

Członek Banku Spółdzielczego obowiązany jest wpłacić wpisowe:

 • w przypadku osoby fizycznej w wysokości 100,00 zł oraz posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.
 • w przypadku osoby prawnej w wysokości 300,00 zł oraz posiadać co najmniej pięć zadeklarowanych i wpłaconych udziałów w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.

Wysokość jednego udziału członka wynosi 330 zł, zarówno u osób fizycznych jak i prawnych.

Prawa Członków

 • do brania udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • do uzyskiwania od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • do zapoznawania się z treścią rocznych sprawozdań finansowych Banku Spółdzielczego oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grupy Członkowskiej,
 • do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 • do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia za wypowiedzeniem,
 2. wykreślenia z rejestru członków,
 3. wykluczenia,
 4. śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem wykreśla się członka z rejestru.

Wypłata udziałów następuje na podstawie sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym udziały zostały wypowiedziane. Wypłata powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli), o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.

Deklaracja udziałów członkowskich - osoba prawna [pdf, 586KB]
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba prawna [pdf, 84KB]
Zapytaj o szczegóły