Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (KFG)

BGK


Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
forma pomocy: pomoc de minimis,
możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów:
* obrotowych,
* inwestycyjnych,
wysokość gwarancji: do 80% kwoty kapitału kredytu,

maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),

opłata prowizyjna za gwarancję: 0,00% za pierwszy rok udzielonej gwarancji
(dla umów zawieranych w okresie od 19.03.2020 r. do 31 maja 2023 r. chyba że przed upływem w/w terminu Bank BPS oraz Banki Spółdzielcze wykorzystają przyznany przez BGK limit linii gwarancyjnej),

okres gwarancji:
* 39 miesięcy dla kredytów obrotowych  (dla umów zawieranych w okresie od 19.03.2020 r. do 31 maja 2023 r. chyba że przed upływem w/w terminu Bank BPS oraz Banki Spółdzielcze wykorzystają przyznany przez BGK limit linii gwarancyjnej)

* 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,

zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela),

zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu,

okres dostępności gwarancji: do 31 maja 2023 r. chyba że przed upływem w/w terminu Bank BPS oraz Banki Spółdzielcze wykorzystają przyznany przez BGK limit linii gwarancyjnej (z możliwością przedłużenia).

Adresy:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Aleje Jerozolimskie 7
00- 955 Warszawa

Europejski Fundusz Inwestycyjny
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Zapytaj o szczegóły