Odnawialny limit na wykup faktur

Rodzaj kredytu: odnawialny kredyt obrotowy w formie limitu na działalność gospodarczą przeznaczony na finansowanie faktur z obrotu gospodarczego.

Limit może być przyznany:

Łącznie dla wielu kontrahentów - wówczas kwota limitu nie może być wyższa niż ¼ rocznych przychodów ze sprzedaży Wnioskodawcy za poprzedni rok obrachunkowy.

Dla każdego kontrahenta Wnioskodawcy oddzielnie - wówczas kwota limitu nie może być większa od sumy wartości faktur wystawionych przez Wnioskodawcę na rzecz wskazanego kontrahenta w okresie 6-ciu miesięcy kalendarzowych przed datą złożenia wniosku o kredyt lub prognozowanej (np. na podstawie zawartej umowy) wartość faktur wystawianych w okresie 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy o kredyt;

Okres kredytowania: limit kredytu przyznawany jest na okres maksymalnie 12-tu miesięcy
przy czym limit ten może być każdorazowo przedłużony na kolejny okres 12-tu miesięcy na wniosek Kredytobiorcy złożony na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu spłaty kredytu wraz z dokumentacją niezbędną do oceny ryzyka przez Bank i po pozytywnej weryfikacji tego wniosku przez Bank w trybie przewidzianym dla oceny wniosków kredytowych;

System spłaty kredytu: kapitał kredytu spłacany jest z wpływów należności z faktur przedstawionych do finansowania w okresie kredytowania przy czym każda spłata kredytu powoduje odnowienie wysokości limitu; odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca w okresie kredytowania. Dopuszcza się spłatę kredytu z innych wpływów bieżących Kredytobiorcy.

 Wymagane dokumenty:

- Wniosek o kredyt na działalność gospodarczą wraz z załącznikami;
- Faktura/ry z obrotu gospodarczego, w której/ych wskazany jest numer rachunku kredytowego lub bieżącego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju.

Zapytaj o szczegóły