Kredyt hipoteczny dla firm

Rodzaj Kredytu: kredyt finansujący działalność gospodarczą podmiotów.

Cel transakcji: dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Kwota Kredytu: 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu po odliczeniu wcześniejszych obciążeń hipotecznych ujawnionych w księdze wieczystej. W przypadku, gdy wcześniejsze zapisy hipotek dotyczą zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank dopuszcza się pomniejszenie wartości nieruchomości o kwotę stanowiącą równowartość 150% aktualnego zaangażowania Banku z tytułu kredytu, którego wpis dotyczy. W przypadku, gdy Wnioskodawca przedkłada zabezpieczenie w postaci większej liczby nieruchomości dopuszcza się udzielenie kredytu w kwocie stanowiącej 50% wartości wszystkich nieruchomości po pomniejszeniu o wcześniejsze obciążenia każdej nieruchomości odrębnie – zgodnie z zasadą , o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy środki z tytułu kredytu przeznacza się na spłatę zobowiązań kredytowych Wnioskodawcy w innych bankach/instytucjach finansujących, zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości/ach mających stanowić zabezpieczenie kredytu wnioskowanego dopuszcza się nie pomniejszenie wartości nieruchomości o wcześniejsze obciążenia hipoteczne na rzecz tych banków/instytucji z zastrzeżeniem, że środki z tytułu kredytu zostaną bezpośrednio przelane przez Bank na spłatę tych zobowiązań kredytowych w kwotach wynikających ze stosownych dokumentów przez te banki/instytucje wystawionych.

Okres Kredytowania: do 180-ciu miesięcy.

Wymagane dokumenty: wniosek kredytowy wraz z załącznikami – na zasadach ogólnych.

Zapytaj o szczegóły