Mój Dom

Kredyt na cele mieszkaniowe z lekką ratą

Uzupełnij formularz!Oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój w celu promocji i marketingu oferowanych przez Bank produktów i świadczonych usług (podstawa prawna art. 6. ust. 1 lit. a) RODO).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu realizacji marketingu bezpośredniego przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon) polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r.
Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju i akceptuję jej treść.
Oblicz ratę

RRSO 13,16%

Kupujesz mieszkanie, dom lub działkę?
Planujesz remont lub rozbudowę?
Kredyt "Mój Dom" w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju pozwoli na realizację Twoich celów mieszkaniowych.

 • niska rata - RRSO jedynie 13,16%
 • wakacje kredytowe do 3 razy w całym okresie spłaty kredytu
 • możliwość rozpoczęcia spłaty kapitału po 24 miesiącach od wypłaty kredytu
 • ubezpieczenie domu, mieszkania
 • wsparcie ekspertów kredytowych

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 360.000,00 zł, okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie zmienne 11,98% w stosunku rocznym, prowizja 1.800,00 zł, opłata przygotowawcza 100,00 zł, rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) 13,16%, koszt zabezpieczenia 8.834,00 zł*, kwota odsetek do spłaty 769.756,90 zł, całkowity koszt kredytu 780.490,90 zł, całkowita kwota do zapłaty 1.140.490,90 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2022 r.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
* z uwzględnieniem szacunkowego kosztu sporządzenia lub aktualizacji operatu nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania.

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” to kredyt na mieszkanie, dom oraz inwestycje takie jak: zakup działki, remont, rozbudowa.

Niezależnie czego dotyczy finansowanie nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat naszego kredytu mieszkaniowego, oraz pomogą dopasować najdogodniejsze dla Was warunki.

Jeśli planujesz wykorzystać kredyt na budowę domu pomożemy przygotować wszystkie wymagane dokumenty oraz sprawnie przeprowadzić inwestcje.

KKredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju to idealny sposób by zrealizować swoje marzenia.

Wybuduj dom i zacznij spłatę kapitału nawet po 24 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu.

Zrób sobie wakacje od kredytu, dzięki opcji „Wakacji Kredytowych”.

Dzięki kompleksowemu ubezpieczeniu na wczasach nie martw się o swoje mieszkanie, dom.

Sprawdź warunki naszego kredytu mieszkaniowego Mój Dom i przekonaj się jakie to łatwe!

Lista niezbędnych dokumentów do ubiegania się o kredyt "mój dom": [kliknij aby rozwinąć]

Jeżeli chcesz uzyskać w naszym Banku kredyt Mój Dom poprosimy Cię o:

 • wniosek o udzielenie kredytu,
 • dokument tożsamości - kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy,
 • dokumenty stwierdzające źródło i wysokość dochodów,
 • dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje - umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe,
 • dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania:
  1. umowa deweloperska lub inna równoważna (rezerwacyjna) zawierająca wszystkie informacje dotyczące nabywanej nieruchomości: lokalizacja, powierzchnia, prawa inwestora do nieruchomości, cena nabycia, harmonogram wpłat, (pod warunkiem, że w przypadku umowy równoważnej uruchomienie kredytu zależeć będzie od zawarcia umowy deweloperskiej);
  2. aktualna (z ostatnich 12 miesięcy) wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę wpisanego w dniu wyceny na listę Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać od Wnioskodawcy aktualizacji lub nowej wyceny nieruchomości.
  3. Wycena nie jest konieczna w przypadku kredytu przeznaczonego na remont w wysokości do 100.000 PLN na okres do 36 m-cy, kiedy zakres prac nie wymaga zezwoleń organów administracyjnych i zmiany projektu.
  4. aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (odpis z ostatnich 3 miesięcy) lub jeśli brak jest księgi wieczystej dla nieruchomości – aktualny odpis ze zbioru dokumentów danej nieruchomości (odpis z ostatnich 3 miesięcy). W przypadku księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Bank dopuszcza przegląd przez pracownika Banku księgi wieczystej w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Wydruk aktualnego odpisu księgi wieczystej dołącza się do akt kredytowych;
  5. w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – oświadczenie ze spółdzielni o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej gruntu/ oświadczenie ze spółdzielni o prawie własności do gruntu/ użytkowania wieczystego i braku księgi wieczystej dla lokalu;
  6. podstawa nabycia praw do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa nabycia, orzeczenie sądu, przydział); z zastrzeżeniem, iż w przypadku kredytu przeznaczonego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym, które to inwestycje są realizowane przez inwestora zastępczego na gruncie będącym jego własnością, Wnioskodawca nie jest zobligowany do składnia w Banku dokumentu od inwestora zastępczego potwierdzającego jego prawo własności do gruntu,na którym realizuje ww. inwestycję, jeżeli w KW w Dziale II dotyczącej tej nieruchomości inwestor zastępczy jest wpisany jako właściciel.
  7. oraz dodatkowe dokumenty w przypadku kredytu, którego celem jest/są:
   1. zakup nieruchomości:
    1. umowa przedwstępna nabycia w formie aktu notarialnego lub zwykłej formie pisemnej,
    2. ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenie) - dokumenty nie są wymagane, jeżeli budynek został przyjęty/zgłoszony do użytkowania powyżej 3 lat od daty złożenia wniosku kredytowego
    3. zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach wraz z informacją, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do domu/lokalu – w przypadku zakupu spółdzielczego własnościowego prawa;
    4. aktualny (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie z właściwego miejscowo i rzeczowo urzędu o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy lokali mieszkalnych);
    5. zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu – jeżeli celem jest zakup domu jednorodzinnego na rynku wtórnym w trakcie budowy,
    6. kopia dziennika budowy z aktualnymi wpisami – jeśli celem jest zakup domu jednorodzinnego w trakcie budowy,
    7. zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty, nr rachunku do spłaty tego kredytu oraz przyrzeczenie wystawienia dokumentów pozwalających na zwolnienie zabezpieczenia
   2. zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa lub zakładu pracy:
    1. zaświadczenie gminy lub zakładu pracy o przeznaczeniu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do sprzedaży oraz cenie domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, a także o przysługującym Wnioskodawcy prawie pierwszeństwa nabycia tego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego i oświadczenie Wnioskodawcy o skorzystaniu z przysługującego mu prawa, albo
    2. zaświadczenie z gminy lub zakładu pracy o wyłonieniu nabywcy domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz cenie nabycia nieruchomości;
   3. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego/ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności:
    1. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu i wartości wkładu mieszkaniowego lub budowlanego,
    2. zgoda spółdzielni mieszkaniowej na przekształcenie prawa do lokalu,
    3. zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach;
   4. budowa, dokończenie budowy (wykończenie domu jednorodzinnego), rozbudowa, przebudowa, generalny remont, modernizacja realizowane przez Wnioskodawcę:
    1. pozwolenie na budowę lub przebudowę/ zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia sprzeciwu przez Urząd wraz z załącznikami o ile są wymagane przez organy administracyjne,
    2. harmonogram rzeczowo finansowy budowy,
    3. dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca: zatwierdzony projekt architektoniczny z opisem technicznym (jeśli zakres robót wymaga zmiany projektu) oraz zestawienie całkowitych kosztów realizacji inwestycji, kosztów poniesionych i do poniesienia,
    4. wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działek przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd ( np. urząd miasta/gminy, zarząd dróg) lub inny dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej zaakceptowany przez Bank,
    5. kopia dziennika budowy z aktualnymi wpisami – jeśli celem jest budowa domu jednorodzinnego,
    6. zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty, nr rachunku do spłaty tego kredytu oraz przyrzeczenie wystawienia dokumentów pozwalających na zwolnienie zabezpieczenia,
   5. inwestycje realizowane przez inwestora zastępczego:
    1. umowa z inwestorem zastępczym, zawarta w formie aktu notarialnego lub zwykłej formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż, możliwość przyjęcia zwykłej formy pisemnej dotyczy tylko zakończonych inwestycji lub niezakończonych inwestycji, co do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed 28 kwietnia 2012 r.;
    2. oświadczenie inwestora zastępczego;
    3. dokumenty dotyczące inwestora: odpis z KRS / zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
    4. pozwolenie na budowę zawierające klauzulę prawomocności
    5. kopia lub wypis z harmonogramu realizacji inwestycji sporządzonego lub zaakceptowanego przez inwestora zastępczego,
    6. sporządzony przez inwestora harmonogram wnoszenia środków pieniężnych przez Wnioskodawcę (jeśli nie został zamieszczony w Umowie zawartej między Wnioskodawcą a inwestorem zastępczym);
   6. zakup działki - umowa przedwstępna nabycia w formie aktu notarialnego lub zwykłej formie pisemnej;
   7. spłata innego kredytu na cele mieszkaniowe w innym banku:
    1. umowa kredytu zawarta miedzy Wnioskodawcą a bankiem wraz z aktualnym harmonogramem spłat,
    2. zaświadczenie z banku o aktualnym stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu, terminowości jego obsługi wraz z numerem rachunku kredytowego, na który mają zostać przekazane środki z kredytu udzielonego przez Bank,
    3. dokumenty właściwe dla rodzaju przeprowadzanej inwestycji;
   8. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom
    1. kosztorys remontu/wykończenia lokalu mieszkalnego
   9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom
    1. kosztorys remontu/wykończenia lokalu mieszkalnego
   10. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe
    1. umowa sprzedaży przenosząca prawo własności nieruchomości w formie aktu notarialnego,
    2. dokumenty właściwe dla rodzaju przeprowadzanej inwestycji;

Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania oryginałów wszystkich dokumentów wymaganych jako uzupełnienie wniosku kredytowego. Kopie sporządzane są przez pracownika Banku i poświadczane przez niego za zgodność z oryginałem. W przeciwnym wypadku kopie lub odpisy sporządzone na użytek Banku powinny być potwierdzone notarialnie.

Zaświadczenia dołączane do wniosku kredytowego ważne są w okresie 1 miesiąca od daty ich wystawienia.

Jeżeli interesuje Cię Nasza oferta, zapraszamy do złożenia wniosku w wersji elektronicznej.
Następnie oczekuj kontaktu ze strony Naszego Doradcy kredytowego.
Pamiętaj, że wniosek to NIE jest żadna wiążąca umowa, tym bardziej zachęcamy do jego uzupełnienia!

2022 © Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 10 - NIP: 633-000-48-20 - REGON: 000496981 - TELEFON: 32 476 30 67
Wszelkie prawa zastrzeżone.