Formularz Kredytowy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Formularz kredytowy to szybki i wygodny sposób, aby w 6 prostych krokach rozpocząć procedurę kredytową - bez wychodzenia z domu.
Dane naszych klientów są dokładnie chronione. W formularzu znalazły się dodatkowe pytania, które pozwolą nam jeszcze dokładniej i bezpieczniej przeprowadzić weryfikację danych. Dokładamy wszelkich starań by sam proces był szybki,
komfortowy i pozbawiony ryzyka.

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
 1. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zwany dalej Bankiem informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
  1. Administrator danych osobowych

   Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
  2. Inspektor Ochrony Danych

   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bsjastrzebie.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu zawarcia i realizacji umowy kredytu na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Banku (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  11. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.
 4. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz realizacji umowy – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 5. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

  Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.

  Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.
Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”).
 2. Dane kontaktowe

  Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
  1. wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;
  2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
  3. w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
  4. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 4. Kategorie przetwarzanych danych

  BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
  1. dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
  2. dane adresowe i teleadresowe;
  3. dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
  4. dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
 5. Źródło pochodzenia danych

  BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.
  Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 6. Okres przez który dane będą przetwarzane

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
  1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
  4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 7. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA BIG INFOMONITOR S.A. oraz ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:BIG InfoMonitor S.A.Związek Banków Polskich (ZBP)
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):info@big.pl
Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa
kontakt@zbp.pl
Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa
Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora):iod@big.pl
Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa
iod@zbp.pl
Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:BIG InfoMonitor S.A., w celu udostępnienia podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, informacji gospodarczych oraz prowadzenia przez BIG InfoMonitor S.A.Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.Związek Banków Polskich, w celu udostępnienia podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. BIG InfoMonitor S.A. oraz Związek Banków Polskich przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną i chcę rozpocząć

Krok 1 z 6 Oczekiwania kredytowe

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne
Toczy się postępowanie egzekucyjne
miesięcy
Inny:
W ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatnych wdniu miesiąca.
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest obligatoryjny. Możesz wybrać dodatkowe zabezpieczenie.

Dodaj kolejne zabezpieczenie
Proszę podać dane: Dodaj kolejne zabezpieczenie
Hipoteka na nieruchomości oznaczonej KW nrprow. przez SR Dodaj kolejne zabezpieczenie
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej.

Krok 2 z 6 Dane osobowe

Wnioskodawca I

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Poręczyciel

Poręczyciel

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):

Krok 3 z 6 Zatrudnienie i dochody

Wnioskodawca I

Inne:
zł, w skład którego wchodzą:
1.)
w kwocieDodaj następny
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny
TakNie
Poręczyciel

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny

Krok 4 z 6 Wydatki i zobowiązania

Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Poręczyciel
Dodaj następne
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym Banku:NieTakNieTakNieTak
Wnioskodawca I: Wnioskowana kwotaw walucie
Wnioskodawca II: Wnioskowana kwotaw walucie
Poręczyciel: Wnioskowana kwotaw walucie

Krok 5 z 6 Informacje dodatkowe

Wnioskodawca I

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:
Poręczyciel

Poręczyciel

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:

Krok 6 z 6 Klauzule informacyjne, klauzule zgód i potwierdzenie wniosku

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Pobierz dokument PDFPobierzKlauzulę informacyjną

Klauzula zgód

 1. Wyrażam zgodę na:
  1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (zwany dalej „Bankiem” w celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm):
   1. za pośrednictwem telefonu:
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   2. za pośrednictwem sms:
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  3. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.):
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  4. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę do Pani/Pana potrzeb.
 2. Wyrażam zgodę na:
  [Wyrażenie przez Panią/Pana zgód jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.]
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 10 w celu wykonania niniejszego wniosku oraz realizacji zawartej na jego podstawie umowy.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018r, poz. 470 t.j., z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  3. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018r, poz. 470 t.j., z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 10 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia tych zobowiązań:
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Wybierz placówkę, która ma zająć się Twoją sprawą

Potwierdź zabezpieczenie antyspamowe