Formularz Kredytowy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Formularz kredytowy to szybki i wygodny sposób, aby w 6 prostych krokach rozpocząć procedurę kredytową - bez wychodzenia z domu.
Dane naszych klientów są dokładnie chronione. W formularzu znalazły się dodatkowe pytania, które pozwolą nam jeszcze dokładniej i bezpieczniej przeprowadzić weryfikację danych. Dokładamy wszelkich starań by sam proces był szybki,
komfortowy i pozbawiony ryzyka.

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
 1. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zwany dalej Bankiem informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
  1. Administrator danych osobowych

   Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
  2. Inspektor Ochrony Danych

   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bsjastrzebie.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu zawarcia umowy kredytu na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Banku (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  11. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy stosowny wniosek złożyć w placówce Banku lub przesłać go drogą elektroniczną na adres info@bsjastrzebie.pl
 4. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 5. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

  Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.

  Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.
Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.


 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”).
 2. Dane kontaktowe

  Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
  1. wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;
  2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
  3. w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
  4. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 4. Kategorie przetwarzanych danych

  BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
  1. dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
  2. dane adresowe i teleadresowe;
  3. dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
  4. dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
 5. Źródło pochodzenia danych

  BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.
  Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 6. Okres przez który dane będą przetwarzane

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
  1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
  4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 7. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA BIG INFOMONITOR S.A. oraz ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:BIG InfoMonitor S.A.Związek Banków Polskich (ZBP)
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):info@big.pl
Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa
kontakt@zbp.pl
Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa
Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora):iod@big.pl
Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa
iod@zbp.pl
Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:BIG InfoMonitor S.A., w celu udostępnienia podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, informacji gospodarczych oraz prowadzenia przez BIG InfoMonitor S.A.Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.Związek Banków Polskich, w celu udostępnienia podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. BIG InfoMonitor S.A. oraz Związek Banków Polskich przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną i chcę rozpocząć

Krok 1 z 6 Oczekiwania kredytowe

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne
Toczy się postępowanie egzekucyjne
miesięcy
Inny:
W ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatnych wdniu miesiąca.
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest obligatoryjny. Możesz wybrać dodatkowe zabezpieczenie.

Dodaj kolejne zabezpieczenie
Proszę podać dane: Dodaj kolejne zabezpieczenie
Hipoteka na nieruchomości oznaczonej KW nrprow. przez SR Dodaj kolejne zabezpieczenie
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej.

Krok 2 z 6 Dane osobowe

Wnioskodawca I

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Poręczyciel

Poręczyciel

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):

Krok 3 z 6 Zatrudnienie i dochody

Wnioskodawca I

Inne:
zł, w skład którego wchodzą:
1.)
w kwocieDodaj następny
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny
TakNie
Poręczyciel

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny

Krok 4 z 6 Wydatki i zobowiązania

Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Poręczyciel
Dodaj następne
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym Banku:NieTakNieTakNieTak
Wnioskodawca I: Wnioskowana kwotaw walucie
Wnioskodawca II: Wnioskowana kwotaw walucie
Poręczyciel: Wnioskowana kwotaw walucie

Krok 5 z 6 Informacje dodatkowe

Wnioskodawca I

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:
Poręczyciel

Poręczyciel

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:

Krok 6 z 6 Klauzule informacyjne, klauzule zgód i potwierdzenie wniosku

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Pobierz dokument PDFPobierzKlauzulę informacyjną

Klauzula zgód

 1. Wyrażam zgodę na:
  1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (zwany dalej „Bankiem” w celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm):
   1. za pośrednictwem telefonu:
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   2. za pośrednictwem sms:
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  3. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.):
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  4. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę do Pani/Pana potrzeb.
 2. Wyrażam zgodę na:
  [Wyrażenie przez Panią/Pana zgód jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu.]
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 10 w celu wykonania niniejszego wniosku.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018r, poz. 470 t.j., z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  3. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018r, poz. 470 t.j., z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 10 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia tych zobowiązań:
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 4. Wnioskodawca wyraża zgodę na telefoniczne udostępnianie danych dotyczących stanu kredytu przez pracowników Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, w tym również informacji w zakresie podjętej decyzji kredytowej dotyczącej niniejszego wniosku kredytowego , wszystkim osobom, które zwrócą się do Banku podając hasło:

Wybierz placówkę, która ma zająć się Twoją sprawą

Potwierdź zabezpieczenie antyspamowe