Formularz Kredytowy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Formularz kredytowy to szybki i wygodny sposób, aby w 6 prostych krokach rozpocząć procedurę kredytową - bez wychodzenia z domu. Dane naszych klientów są dokładnie chronione. W formularzu znalazły się dodatkowe pytania, które pozwolą nam jeszcze dokładniej i bezpieczniej przeprowadzić weryfikację danych. Dokładamy wszelkich starań by sam proces był szybki,
komfortowy i pozbawiony ryzyka.

Rozpocznij

Krok 1 z 6 Oczekiwania kredytowe

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne
Toczy się postępowanie egzekucyjne
miesięcy
Inny:
W ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatnych wdniu miesiąca.
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest obligatoryjny. Możesz wybrać dodatkowe zabezpieczenie.

Dodaj kolejne zabezpieczenie
Proszę podać dane: Dodaj kolejne zabezpieczenie
Hipoteka na nieruchomości oznaczonej KW nrprow. przez SR Dodaj kolejne zabezpieczenie
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej.

Krok 2 z 6 Dane osobowe

Wnioskodawca I

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Poręczyciel

Poręczyciel

Numer i seria dowodu osobistego:
Numer i seria dowodu tymczasowego:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):

Krok 3 z 6 Zatrudnienie i dochody

Wnioskodawca I

Inne:
zł, w skład którego wchodzą:
1.)
w kwocieDodaj następny
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny
TakNie
Poręczyciel

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny

Krok 4 z 6 Wydatki i zobowiązania

Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Poręczyciel
Dodaj następne
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym Banku:NieTakNieTakNieTak
Wnioskodawca I: Wnioskowana kwotaw walucie
Wnioskodawca II: Wnioskowana kwotaw walucie
Poręczyciel: Wnioskowana kwotaw walucie

Krok 5 z 6 Informacje dodatkowe

Wnioskodawca I

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:
Poręczyciel

Poręczyciel

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
GruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Inna:
Lokalizacja nieruchomości:

Krok 6 z 6 Potwierdzenie wniosku

Oświadczenia

 1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, że:
  1. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. 1 Maja 10 będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t., z późn. zm);
  2. Dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytu, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
  3. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 j.t., z późn zm.) oraz innych przepisach powrzechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytutcji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz art. 105a ustawy Prawo bankowe.
  4. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014r., poz. 1015 j.t. z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, zakresie określonym w art. 2 ww. ustawy.
 3. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 922 j.t. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w celu reklamy produktów i usług Banku, w szczególności:
  1. Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 j.t. z późn. zm.), wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy;
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 j.t. z późn. zm.) na adres/y poczty elektronicznej wskazany/e w niniejszym wniosku.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgania informacji gospodarczej o bazach:
  1. System Bankowy Rejestr (CBD-BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Moszelewskiego 77A - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  3. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław w celu oceny mojej sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług spersonalizowanych.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, moich danych osobowych, od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe.
Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 1. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawienia, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Przyjmuję do wiadomości, iż Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej zgody przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.
 3. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku.
 4. Nie toczy się wobec mnie postępowanie egzekucyjne.
 5. Oświadczam, że nie wystąpiłem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
 7. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.
 8. Wnioskodawca wyraża zgodę na telefoniczne udostępnianie danych dotyczących stanu kredytu przez pracowników Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, w tym również informacji w zakresie podjętej decyzji kredytowej dotyczącej niniejszego wniosku kredytowego , wszystkim osobom, które zwrócą się do Banku podając hasło:
 9. Oświadczam, iż ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na wykonanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju skanu/ksero należących do mnie dokumentów tożsamości załączonych do wniosku.

Wybierz placówkę, która ma zająć się Twoją sprawą

Potwierdź zabezpieczenie antyspamowe