Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku.

Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku.

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI.

Porządek obrad
Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2022 roku.
 
1. Otwarcie obrad.
 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
 
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (Uchwała Nr 1).
 
4. Zapoznanie się z „Regulaminem Zebrań Grup Członkowskich w 2022 roku, wyborów Przedstawicieli i normy przedstawicielskiej Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na kadencję 2022-2026”.
 
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Grupy  Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju i zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na Zebrania Przedstawicieli w latach 2022-2026.
 
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2021 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2021 rok.
 
8. Wybory Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na kadencję 2022-2026
(Uchwała Nr 2).
 
9. Zapoznanie się z projektami uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2022 roku.
 
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz opiniowanie projektów Uchwał na Zebranie  Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2022 roku.
 
11. Podsumowanie Zebrania – przyjęcie opinii i wniosków na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2022 roku (Uchwała Nr 3).
 
12. Zakończenie  Zebrania.
 
Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju podejmowane  są zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu  na liczbę obecnych Członków Banku Spółdzielczego 
w Jastrzębiu Zdroju. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym. 
 
Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem swojej Grupy Członkowskiej pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju wraz z określeniem daty i miejsca Zebrania.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
 

Materiały na Zebranie Grup Członkowskich znajdują się do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie – Zdrój ulica 1 Maja 10, pokój nr 401, w godzinach od 9,00 do 15,00.