Zebranie Przedstawicieli 2020

Zebranie Przedstawicieli 2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 06 lipca 2020 roku na godzinę 15.00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą:
44-330 Jastrzębie – Zdrój ul. 1 Maja 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000100602, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 06 lipca 2020 roku na godzinę 15.00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu Zdroju, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, w związku
z koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695
z późniejszymi zmianami), zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju będą mogli uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, od poniedziałku
do piątku, w godzinach urzędowania od 10:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/328,zebranie-przedstawicieli-2020) do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o wykonaniu zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
  • sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 12 czerwca 2019 roku.

W dniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dokumenty te będą wyłożone do wglądu w lokalu prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

W przypadku braku wymaganej frekwencji wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku o godzinie 15,30 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w Zebraniu Przedstawicieli Banku biorą udział Pełnomocnicy Członków – osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną. W związku z powyższym Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem Przedstawicieli pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku.

Informuje się, że:

  • Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Posiedzenia Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uwaga :
Do dnia 3 lipca 2020 roku do godziny 14:00 wszyscy Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, którzy chcą uczestniczyć w wyżej wymienionym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju muszą zgłosić się telefonicznie do Banku pod nr tel. 324763067 wew. 127 celem otrzymania kodów do zdalnego dostępu do obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju po uprzedniej weryfikacji tożsamości Członka Banku.

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku w dniu 06.07.2020 r.
Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku
Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu  06 lipca 2020 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku.

Klauzula Informacyjna dla Przedstawicieli Banku